Oslava 100 let Sokola v Troubkách

20. 10. 2019

9. listopadu 2019 proběhla ve Sportovní hale oslava u příležitosti 100 let od založení tehdy Tělocvičné jednoty Sokol Troubky.


V průběhu této soboty probíhal od ranních hodin volejbalový turnaj smíšených družstev, tvořených ze současných, bývalých a snad i budoucích členů TJ Sokol Troubky.

Hrálo se systémem každý s každým a družstva, která se umístila na čtvrtém a třetím místě hrála „malé“ finále o konečné třetí místo a družstva umístěná na druhém a prvním místě se pak ve finále utkala o konečné první místo.

Jakého umístění kdo dosáhl je dle mého názoru nepodstatné a tak to myslím cítili i ostatní.

Kromě oddílu Jezdectví, který se turnaje neúčastnil a oddílu Florbalu, který vytvořil svoje družstvo, byla ostatní družstva „vylosována“, a tak bok po boku bojovali členové z řad Hokejistů, Volejbalistů, Malé kopané a ASPV (Asociace sportu pro volný čas).

Pozván k oslavám byl také dnes již bývalý oddíl Fotbalu, nyní již samostatně působící pod názvem Fotbalový klub Troubky (FK Troubky). Ten ale družstvo nevytvořil a tak se turnaje zúčastnili jednotlivci, kteří v FK působí nebo působili. Jedním z nich byl i současný ředitel ZŠ a MŠ Troubky, pan Mgr. Petr Vrána.

Předání ocenění osobnostem TJ Sokol Troubky

Oceněné osobnosti
Osobnosti TJ Sokol Troubky

V pravé poledne byl volejbalový turnaj přerušen a slavnostně jsme předali ocenění u příležitosti výročí 100 let vzniku TJ Sokol Troubky. Jednotlivé oddíly navrhly ocenit tyto osobnosti:

ASPV (Asociace sportu pro volný čas):

 • Paní Miroslavu Brázdovou za celoživotní činnost v TJ.
 • Paní Ludmilu Němčákovou za celoživotní činnost v TJ.
 • Paní Ludmilu Dočkalovou za celoživotní činnost v TJ.

Volejbal:

 • Pana Josefa Smolku za propagaci a reprezentaci TJ.
 • Pana Ivana Tomšů za celoživotní činnost v TJ.

Lední hokej:

 • Pana Lubomíra Nováka za celoživotní činnost v TJ.
 • Pana Stanislava Svozila nejst. za celoživotní činnost v TJ.
 • Pana Čestmíra Stavinohu za celoživotní činnost v TJ.

Jezdectví:

 • Pana Miloslava Kratochvíla za činnost v TJ.

Ocenění si přišli převzít osobně všichni navržení s výjimkou pana Lubomíra Nováka (ze zdravotních důvodů), kterého však zastoupil syn Luděk Novák.

Velice si ceníme toho, že tuto událost s námi přijel oslavit, i když to měl „nejdál“, pan Josef Smolka. Dal tak přednost naší TJ Sokol Troubky před setkáním s československými olympioniky. Jeho vzpomínky na počátky a průběh sportovní kariéry nás určitě budou motivovat do další práce.

Něco málo z historie TJ Sokol Troubky

Ustavující schůze se tehdy konala 10. června 1919 a byl zde zvolen první výbor ve složení: Předseda – Jan Spurný, místostarosta – Jan Hanzlík, náčelníkem – Augustin Haflant a vzdělavatelem Jan Vít.

V prvních letech existence Sokola sloužil jako tělocvična ke cvičení sál hostince pana Černého a to až do 18. února 1925, kdy zakoupil Sokol od tovačovského statkáře Davida rytíře z Guttmanů sušárnu chmele nacházející se v areálu bývalého panského Dvora. Tato sušárna byla v letech 1925 – 1927 přebudována na „sokolovnu“ členy jednoty.

Od 1. ledna 1953 byl Sokol přejmenován na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol Troubky, tato organizace mohla provozovat pouze tělovýchovnou a sportovní činnost.

V 50tých letech docházelo i v Troubkách k nedobrovolnému slučování do ČSTV a činnými byly jen oddíly kopané, hokeje a volejbalu a později byl založen oddíl ZRTV, a tak v Sokole existovaly celkem 4 oddíly, které však pracovaly samostatně a společnou měly pouze pokladnu.

Šedesátá léta nebyla příliš bohatá na činnost. Navíc v noci ze 13. na 14. března sokolovna ve Dvoře krátce po filmovém představení vyhořela. Příčinou požáru byl zazděný trám v komíně budovy.  

Při jednáních Sokola a Místního národního výboru (MNV) bylo rozhodnuto postavit sokolovnu novou. Jako stavební místo byla vybrána plocha na Dolách, nicméně se nepodařilo zajistit potřebné finance a tak stavba nové sokolovny musela být odložena. Místo pro svoji činnost přidělil MNV sokolu sál na „Zavadilce“ v následujících letech 1967-1968 činnost Sokolu poklesla a to i z důvodů nedostatku cvičenců.

Rok 1969 by rovněž poznamenán úmyslným založením požáru sálu na „Zavadilce“, který budovu značně poškodil.

Historickým okamžikem pro tělovýchovu a sport v obci byl rok 1986. Tehdy začalo budování Sportovní haly, která byla dokončena v roce 1989 a 28. října slavnostně otevřena.

V roce 1997 došlo ke katastrofální povodni, která na krátkou dobu ochromila činnost Sokola, neboť bylo zapotřebí obnovit všechna sportoviště, do kterých se sportovní činnost vracela postupně, nejpozději pak do samotné Sportovní haly a to v roce 1998.

2001 proběhlo vybudování plynové kotelny ve Sportovní hale.

V květnu 2010 opět postihla celou obec povodeň, ale již ne v tak ničivém rozsahu, o čemž svědčí znovuotevření Sportovní haly v listopadu téhož roku. Nutno vzpomenout finanční příspěvek od Národního hokejového týmu, který v květnu vybojoval světový titul na mistrovství pořádaném v Německu, a který pro Sokol zprostředkovala paní Dita Zacharová (roz. Topenčíková).

K 31. 12. 2010 ukončil činnost v Sokole oddíl kopané a tak výrazně ubylo i členů v naší základně. Nicméně následující období byly na Valných hromadách přijaty oddíly florbalu (r. 2017) a v roce 2019 oddíl malé kopané.

Po letošních volbách do Výkonného výboru (VV) Sokola, které proběhly na Valné hromadě v březnu 2019, pracuje VV ve složení: Alena Mišáková, Ilona Vojtášková, Zbyněk Smolka, Pavel Zatloukal, Stanislav Svozil ml., Martin Frgal a Tomáš Vinkler.Po šestnácté hodině proběhla prezentace TJ Sokol Troubky a jednotlivých oddílů, jež přiblížila celou historii TJ Sokol Troubky od jejího založení až po současnost. Čerpáno bylo z Kroniky TJ Sokol Troubky 1919 – 1949, z Knihy „Minulost a přítomnost obce Troubky“, z dochovaných zápisů a dalších podkladů nashromážděných za toto období. Celou tuto prezentaci můžete zhlédnout na stránkách www.tjsokoltroubky.cz.

Poslední část oslav byla vedena v duchu reprodukované hudby a volné zábavy pod sokolským heslem „TUŽME SE“.

Závěrem tohoto článku bych chtěl poděkovat všem, kdo se aktivně podíleli na přípravách a průběhu oslav. Především Výkonnému výboru TJ Sokol, oddílu ASPV, panu správci sportovní haly Jaroslavu Horáčkovi s manželkou za zajištění vzorně fungujícího občerstvení, oddílu Volejbalu za organizaci a technické zabezpečení turnaje a také všem zúčastněným.

100 let máme za sebou a věřím, že aspoň tolik před sebou. Největší radost mi dělá rozrůstající se členská základna. Příslibem do budoucnosti je hlavně mládež, kterou jsme schopni jako funkcionáři a trenéři přivést k aktivnímu trávení volného času.


Martin Frgal, Mgr.
Martin Frgal, Mgr.

Předseda oddílu volejbalu a předseda Výkonného výboru TJ Sokol Troubky

Program:

 • 9:00 zahájení
 • 9:05 začátek turnaje ve volejbale smíšených družstev
 • 12:00 slavnostní předání ocenění k výročí
 • vyhlášení výsledků turnaje
 • prezentace TJ a jednotlivých oddílů
 • volná zábava, raut, reprodukovaná hudba
Chci sdílet...